Fonds

ANBI  gegevens.

De contactgegevens van de Stichting zijn:

Naam                   Stichting Zuster Visser Fonds
KvK                      41141569
RSIN                    811750516
Adres                   Kamperfoelielaan 21, 3233CG Oostvoorne
Internet               www.zustervisserfonds.nl
e-mailadres          info@zustervisserfonds.nl

Bestuursamenstelling:
J.C. Tuk (voorzitter/Secretaris);
J. van den Bor (penningmeester);
A. Abbink-Kleyburg (algemeen lid);
G. Stroeve (algemeen lid).

Soort fonds: Zuiver vermogensfonds ondergebracht in een stichting als rechtsvorm.

Aanvraag procedure:
Primair door het invullen van een aanvraagformulier dat vanaf deze website kan worden gedownload. Ook kan het aanvraagformulier digitaal ingevuld en verstuurd worden, waarbij de bijlagen separaat per post verzonden moeten worden naar het secretariaat. Besluitvorming vindt plaats in een bestuursvergadering, die een vastgesteld aantal maal per jaar wordt gehouden. Over een donatiebesluit wordt door het bestuur géén nadere correspondentie gevoerd anders dan de bevestiging van het besluit aan de aanvrager. Er kan tegen een besluit op geen enkele manier bezwaar worden gemaakt of beroep worden aangetekend. Financiële bijdragen worden per donatieaanvraag verleend  in de vorm van eenmalige schenkingen aan de rechtspersonen.
Het fonds verleent geen bijdragen in exploitatiekosten.

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in het uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De betaling van de vaste kosten vergoeding vindt twee maal per jaar plaats.

Beleidsplan.
De primaire doelstelling van het beleggingsbeleid is het genereren van beleggingsopbrengsten op basis van de som van de directe beleggingsinkomsten (rente en dividend) en vermogensaanwas, teneinde realisatie van de doelstellingen van de Stichting te financieren. De bank initieert tenminste twee maal per jaar een overleg met het Bestuur betreffende de beleggingsstrategie aan de hand van de nettoresultaten van de beleggingsportefeuille.

Verslag uitgevoerde activiteiten en schenkingen 2020.
De aangegeven donaties zijn afgerond in het hierna verantwoorde boekjaar.

Financiële verantwoording.
In de financiële verantwoording geven wij de balans, de verlies- & winstrekening en toelichting 2020 weer.
Het boekjaar beslaat 12 maanden die gelijk lopen met het kalenderjaar.
Om de documenten in te zien klik op:
  1. ANBI verplichtingen jaarrekening 2020
  2. Jaarrekening 2020
  3. ANBI toelichting op jaarrekening 2020


Laatste nieuws