Geschiedenis

Geschiedenis


De ontstaansgeschiedenis kan als volgt worden samengevat:

Het vermogen van het Fonds betreft in feite de "erfenis/nalatenschap" van de zelfstandige vereniging het "Groene Kruis Oostvoorne-Tinte". Deze vereniging werd door particulier initiatief vanuit de bevolking van de voormalige gemeente Oostvoorne in 1915 opgericht met als doel op het terrein van de gezondheidszorg diverse activiteiten te ontwikkelen. Wijkverpleging, het consultatiebureau voor zuigelingen en uitleen van verpleegartikelen zijn daarin kernbegrippen.    

Nadat in de loop der jaren het wijkgebouw op enkele plaatsen in Oostvoorne gevestigd was geweest besloot het bestuur in 1950 alle activiteiten over te brengen naar het nieuwgebouwde wijkgebouw aan de Stationsweg nrs. 55 en 57.
Ook dit wijkgebouw werd weer eigendom van de vereniging en werd gefinancierd uit eigen middelen, afkomstig uit contributies van de leden, giften, collectes en uit bijdragen van de vm.  gemeente Oostvoorne. Duizenden inwoners waren of werden  lid, o.a. omdat een geboorte werd verwacht, zuigelingenzorg, een consultatiebureau etc. nodig waren. Vaak bleef men lid tot op hoge leeftijd.

Met ingang van 1968 werd de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten van kracht en werd de functie van het Groene Kruisgebouw en de kruiswerkactiviteit overgebracht naar het "Kruiswerk  Zuid-Hollandse Eilanden", gevestigd  te Spijkenisse.

De eigendommen van de oude vereniging het "Groene Kruis Oostvoorne-Tinte"  werden ondergebracht in stichting "Voormalig Kruisgebouw Oostvoorne".  De in Oostvoorne bekende huisarts, de heer A.C.W. Schep, jarenlang bestuurslid van de plaatselijke kruisvereniging en actief op het terrein van de kraam-, zuigelingen- en kleuterzorg heeft zich vooral voor genoemde vermogensoverdracht ingespannen. In het maatschappelijk belang voor de burgerij van Oostvoorne is het gebouw daarna nog jaren zeer nuttig geweest.

In 2001 besloot het bestuur van de Stichting "Voormalig Kruisgebouw Oostvoorne" om het inmiddels ca. 50 jaar oude gebouw aan de Stationsweg 55/57 te verkopen.  De naam en doelstelling Stichting wordt  16 juli 2002 gewijzigd in "Stichting Zuster Visserfonds", dit om in die naam dankbaarheid en waardering te tonen voor de verdiensten van vele wijkverpleegsters, die gedurende ca. 1/2 eeuw, dikwijls onder moeilijke omstandigheden, hun werkzaamheden moesten verrichten.

Eén van hen was mevrouw Josephina C.W. Visser, geb. 1898. Zij trad in 1931 als wijkzuster in dienst van de vereniging "Het Groene Kruis Oostvoorne-Tinte" en heeft gedurende 24 jaar in die functie dienst gedaan. Na haar pensionering heeft zij tot haar overlijden op
19 december 1973 in Oostvoorne aan de Rialaan 33 gewoond. Mevrouw Visser ligt op de begraafplaats aan de Voorweg te Oostvoorne begraven.


Laatste nieuws